اسناد

اسناد

1388/01/25
اين آيين‌نامه به‌منظور تبيين نحوه برگزاري جلسات، روند تصميم‌گيري در شورا، ايجاد سازمان اجرايی و مشخص كردن تعداد و انواع كميته‌هاي آن تدوين شده است.
1387/01/25
هدف از تشکیل «شورا» توسعه فرهنگ تأمین و حفظ پایايی شبکه برق کشور و تحقق عملکرد مطلوب و نظام‌مند مجموعه‌ی نهادهای ذي‌ربط و افزايش هماهنگي، يكپارچگي و نظم‌پذيري در حوزه‌هاي مرتبط می‌باشد.