اهداف و مأموریت

هدف‌ها و مأموریت‌های شورای پایایی

به استناد ویرایش سوم «نظام‌نامه‌ی شورای پایایی شبکه»،هدف از تشکیل شورا سیاستگذاری و نظارت بر تأمین و حفظ پایايی و تحقق عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه نهادهای ذيربط و افزايش هماهنگي، يكپارچگي و نظم‌پذيري در حوزه‌هاي مرتبط میباشد. در راستای بهبود مستمر نظام مديريت پايايي، شورا مأموریتهای زير را بر عهده دارد:
اهداف
اهدف از تشکیل شورا سیاست‌گذاری و نظارت بر تأمین و حفظ پایايی و تحقق عملکرد مطلوب و نظام‌مند مجموعه‌ نهادهای ذي‌ربط و افزايش هماهنگي، يكپارچگي و نظم‌پذيري در حوزه‌هاي مرتبط می‌باشد. در راستای بهبود مستمر نظام مديريت پايايي، شورا مأموریت‌های زير را بر عهده دارد:
  1. بهبود نظام برنامه‌ريزي تأمین و حفظ پایایی؛
  2. بهبود تعاملات اثرگذاران و نهادهای حاکمیتی بر پايايي و ارتقاء سطح هم‌افزايي بین آن‌ها؛
  3. توسعه، تكميل و بهبود مستمر مجموعه استانداردها و دستورالعمل‌‌ها و بهبود تبعيت از آن‌ها در جهت ايجاد فرهنگ مسؤولیت‌پذیری، انضباط فني و سازماني؛
  4. توسعه و بهبود نظام چرخه اطلاعات پايایي، نحوه دسترسي و شفافيت اطلاعات؛
  5. توسعه، تكميل و بهبود نظام پیش بینی و ريشه‌يابي حوادث در شبكه برق كشور؛
  6. ساماندهي مديريت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش پايايي و مهارت اثرگذاران؛
  7. قابلیت اطمینان، پایداری، تاب آوری، کاهش اتکاء متقابل.
محدوده اجرا
محدوده اجرای مصوبات شورا، کلیه اثرگذاران بوده و موظف‌اند مصوبات شورا را پس از تائید و ابلاغ معاون وزیر، اجرا کنند.
مسئوليت‌ها
  1. تنفیذ و ابلاغ مصوبات شورا بر عهده معاون وزیر است.
  2. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات بر عهده مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق است.
  3. مسئولیت اجرای مصوبات ابلاغی شورا، بر عهده ی بالاترین مقام مسئول اثرگذاران است.

قوانين