کمیته‌ها

درباره‌ی کمیته‌های شورای پایایی

به استناد آیین‌نامه‌ی اجرایی شوراهای پایایی منطقه‌ای شبکه‌ی برق (1393)، شورای پایایی می‌تواند به منظور پيشبرد اهداف و وظايف خود كميته‌هاي زير را تشکیل دهد. اين كميته‌ها به طور مستمر و با هماهنگي دبيرخانه فعاليت مي‌كنند.

كميته برنامه‌ريزي پشتيباني كننده‌ی اهداف و مأموريت‌هاي شورا در خصوص حصول اطمینان از پیاده سازی شاخصهای پایایی در نظام برنامه ریزی توسعه شبکه برق کشور  با همکاری اثرگذاران مي‌باشد.

كميته بهره‌برداري از اهداف و مأموريت‌هاي شورا در خصوص هماهنگي طرح‌هاي بهره‌برداري مطمئن و ایمن شبكه برق كشور پشتيباني مي‌كند.كميته توزیع پشتيباني‌كننده‌ي اهداف و مأموريت‌هاي شورا در خصوص هماهنگي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي پايدار شبكه برق كشور است.