کمیته‌ی برنامه‌ریزی

درباره‌ی کمیته‌ی برنامه‌ریزی

در ویرایش دوم ضوابط اجرایی کمیته‌ی برنامه‌ریزی شورای پایایی شبکه‌ی برق کشور (1392) آمده است:

ا‌هداف
اهداف تشكيل كميته برنامه‌ریزی عبارت است از:
 • سامان‌دهي نظام برنامه‌ريزي شبكه برق كشور و معيارهاي ذيربط؛
 • تدوين و اجراي معيارهاي يكپارچه براي بهبود عملكرد شبكه برق كشور از ديدگاه برنامه‌ريزي؛
 • سامان‌دهي فعاليت‌هاي ظرفيت‌سازي و فناوري اطلاعات در حوزه‌ي برنامه‌ريزي.
وظايف كميته
کميته برنامه‌ریزی پشتيباني‌كننده‌ي اهداف و مأموريت‌هاي شورا در خصوص هماهنگي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي پايدار شبكه برق كشور است. از جمله وظايف اين كميته، موارد ذيل مي‌باشد:
 • تدوين و بازنگري نقشه راه پايايي شبكه برق كشور؛
 • تدوين و بازنگري نظام‌نامه وظايف و تعاملات موسسات برق در مديريت پايايي شبكه برق كشور در حوزه برنامه‌ريزي؛
 • ايجاد فضايي براي تعامل آرا و انديشه‌هاي مختلف در خصوص برنامه‌ريزي پايايي و ارزيابي كفايت شبكه برق كشور؛
 • اعلام نظر در خصوص پيش‌نويس استانداردها و دستورالعمل‌هاي برنامه‌ريزي؛
 • اجراي فرآيند تدوين، بازنگري و يا فسخ اعتبار استانداردها و دستورالعمل‌هاي برنامه‌ريزي بر اساس دستورالعمل تدوين استانداردهاي پايايي؛
 • ارايه مشاوره و رهنمود در خصوص ارزيابي كفايت و برنامه‌ريزي شبكه برق كشور؛
 • تدوين نظام‌نامه سطح قابل قبول، سنجش و حصول اطمينان از كفايت شبكه برق كشور و ارايه‌ي آن به شورا و پيگيري استقرار آن بعد از ابلاغ؛
 • تدوين برنامه‌های لازم برای تأمین پایایی در حوزه‌هاي مرتبط با برنامه‌ريزي، بر طبق سند نقشه‌ي راه پايايي و ارايه آن به شورا؛
 • بررسي و تحليل:
  • گزارش‌هاي پايايي شبكه برق كشور (دوره‌اي و موردي)؛
  • گزارش‌هاي سطح آمادگي مؤسسات برق و شبكه برق كشور براي تابستان و زمستان پيش‌رو؛
  • گزارش‌هاي برنامه‌هاي توسعه ميان‌مدت و بلندمدت؛
  • گزارش‌هاي ويژه.
  • بررسي ارزيابي‌هاي دوره‌اي (ميان مدت- بلند مدت) از كفايت شبكه برق كشور؛
  • بررسي ارزيابي‌هاي دوره‌اي از سطح آمادگي مؤسسات برق؛
  • تعيين معيارهاي سنجش پايايي و ارزيابي مقايسه‌اي؛
  • همكاري در ايجاد و فعال‌سازي نظام آموزش مداوم نيروي انساني در حوزه برنامه‌ريزي؛
  • معرفي مشاغل مرتبط با برنامه‌ريزي، پـيش‌بيني سازوكار صدور پروانه‌هاي صلاحيت حرفه‌اي براساس آموزش‌هاي مربوطه و برگزاري دوره‌هاي آموزشي؛
  • کمک به ایجاد و مدیریت پایگاه دانش مرتبط با پایایی در حوزه برنامه­ریزی.
ساختار
رئيس و نايب رئيس: رئيس كميته از اعضاي شورا مي‌باشد. در ابتداي هر دوره، اعضاي كميته يك نفر را از بين خود به ‌عنوان نايب رئيس انتخاب مي‌كنند تا در غياب رئيس، اداره جلسات را عهده‌دار شود. رئيس کمیته وظايف ذيل را بر عهده دارد:
 • اداره و مديريت جلسات؛
 • اجراي ضوابط اجرايي كميته؛
 • پیگیری و تلاش در جهت تحقق وظايف كميته.
تبصره1: در صورت استعفاي رئيس کمیته و تا انتخاب رئيس جديد، نايب رئيس به عنوان رئيس موقت منصوب مي‌شود
.
اعضا: تركيب اعضاي كميته به شرح ذيل مي‌باشد:
 
 

رديف سازمان سمت در كميته
1 يك نفر از اعضاي شوراي پايايي شبكه برق كشور رئيس و عضو
2 يك نفر با معرفي دفتر راهبری و نظارت بر امور برق وزارت نیرو عضو و دبیر
3 يك نفر با معرفي معاونت برنامه­ريزي و توسعه شبكه شركت توانير (یا شرکت مادر تخصصی مربوط به انتقال) عضو
4 يك نفر با معرفي معاونت برنامه­ريزي و نظارت بر امنيت شبكه شركت مديريت شبكه برق ايران عضو
5 يك نفر با معرفي شركت‌هاي برق منطقه­اي (از بخش برنامه‌ريزي) * عضو
6 یک نفر با معرفی معاونت نظارت بر بهره‌برداری شرکت توانیر ( یا شرکت مادر تخصصی مربوط به تولید) عضو
7 یک نفر با معرفی معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر (از بخش برنامه‌ریزی) ( یا شرکت مادر تخصصی مربوط به توزیع) عضو
8 دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه يا خبرگان صنعت برق در حوزه برنامه‌ريزي عضو
9 عضو