کمیته‌ی بهره‌برداری

درباره‌ی کمیته‌ی بهره‌برداری

در ویرایش دوم ضوابط اجرایی کمیته‌ی بهره‌برداری شورای پایایی شبکه‌ی برق کشور (1392) آمده است:
ا‌هداف
اهداف تشكيل كميته بهره‌برداری عبارت است از:
 • سامان‌دهي نظام بهره‌برداري و معيارهاي ذيربط؛
 • تدوين، تصويب و نظارت بر اجراي معيارهاي يكپارچه براي بهبود عملكرد شبكه برق كشور از ديدگاه بهره‌برداري؛
 • سامان‌دهي فعاليت‌هاي ظرفيت‌سازي و فناوري اطلاعات در حوزه‌ي بهره‌برداري.
وظايف كميته
کميته بهره‌برداری پشتيباني‌كننده‌ي اهداف و مأموريت‌هاي شورا در خصوص هماهنگي طرح‌هاي بهره‌برداري مطمئن شبكه برق كشور است. از جمله وظايف اين كميته، موارد ذيل مي‌باشد:
 • تدوين و بازنگري «نظام‌نامه وظايف و تعاملات موسسات برق در مديريت پايايي شبكه برق كشور» در حوزه بهره‌برداري؛
 • ايجاد فضايي براي تعامل آرا و انديشه‌هاي مختلف در خصوص بهره‌برداري مطمئن شبكه برق كشور؛
 • اجراي فرآيند تدوين، بازنگري و يا فسخ اعتبار استانداردها و دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري بر اساس «دستورالعمل تدوين استانداردهاي پايايي»؛
 • ارايه مشاوره، رهنمود و انجام ارزيابي، تحليل و گزارش‌دهي عملكرد در زمينه‌ي بهره‌برداري شبكه برق كشور؛
 • سنجش و حصول اطمينان از بهره‌برداري مطمئن از شبكه برق كشور و ارايه آن به شورا و پيگيري استقرار آن بعد از ابلاغ؛
 • تدوين برنامه‌هاي لازم براي ارتقاء كيفيت بهره‌برداري به منظور تامين پايايي در حوزه‌هاي مرتبط با بهره‌برداري، بر طبق سند نقشه راه پايايي و ارايه آن به شورا؛
 • تدوین نظام تحليل حوادث و ريشه‌يابي علل وقوع حوادث عمده در شبكه برق كشور و ارايه پيشنهادهاي لازم به شورا­؛
 • تدوين «نظام‌نامه مديريت مصرف برای ارتقاء سطح پایایی شبكه برق كشور» و ارايه آن به شورا و پيگيري استقرار آن پس از ابلاغ؛
 • توانمند كردن بهره‌برداري از شبكه برق كشور، از طريق تبادل اطلاعات و هماهنگي ميان سازمان‌هاي خدماتي پايايي؛
 • ارايه مشاوره و رهنمود در خصوص نظام چرخه اطلاعات پايايي و بانك اطلاعات تجهيزات؛
 • بررسي ارزيابي‌هاي دوره‌اي از انطباق عملكرد مؤسسات برق با استانداردها و مقررات مرتبط با پايايي؛
 • کمک به ایجاد و مدیریت پایگاه دانش مرتبط با پایایی در حوزه بهره‌برداری؛
 • كمك به برنامه‌هاي پدافند غير عامل در خصوص موضوعات مرتبط با بهره‌برداري؛
 • همكاري در ايجاد و فعال‌سازي نظام آموزش مداوم نيروي انساني در حوزه بهره‌برداري؛
 • معرفي مشاغل مرتبط با بهره‌برداري، پيش‌بيني سازوكار صدور پروانه‌هاي صلاحيت حرفه‌اي بر اساس آموزش‌هاي مربوطه و همكاري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي؛
 • بررسي و تحليل:
 • گزارش‌هاي پايايي شبكه برق كشور (دوره‌اي و موردي)؛
 • گزارش‌هاي سطح آمادگي مؤسسات برق و شبكه برق كشور براي تابستان و زمستان پيش رو؛
 • گزارش‌هاي عملكرد مؤسسات برق و شبكه برق كشور در ماه/فصل/سال گذشته؛
 • گزارش‌هاي ويژه.
ساختار
رئيس و نايب رئيس: رئيس كميته از اعضاي شورا مي‌باشد. در ابتداي هر دوره، اعضاي كميته يك نفر را از بين خود به ‌عنوان نايب رئيس انتخاب مي‌كنند تا در غياب رئيس، اداره جلسات را عهده‌دار شود. رئيس کمیته وظايف ذيل را بر عهده دارد:
 • اداره و مديريت جلسات؛
 • اجراي ضوابط اجرايي كميته؛
 • پیگیری و تلاش در جهت تحقق وظايف كميته.تبصره1: در صورت استعفاي رئيس کمیته و تا انتخاب رئيس جديد، نايب رئيس به عنوان رئيس موقت منصوب مي‌شود.
اعضا: تركيب اعضاي كميته به شرح ذيل مي‌باشد:
 
رديف سازمان سمت در كميته
1 يك نفر از اعضاي شوراي پايايي شبكه برق كشور رئيس و عضو
2 يك نفر با معرفي دفتر راهبری و نظارت بر امور برق وزارت نیرو عضو و دبیر
3 یک نفر با معرفي معاونت نظارت بر بهره‌برداری توليد توانير (یا شرکت مادر تخصصی مربوط به تولید) عضو
4 دو نفر با معرفي معاونت راهبری شركت مديريت شبكه برق ايران عضو
5
6 يك نفر با معرفي معاونت برنامه­ريزي و توسعه شبكه شركت توانير ( یا شرکت مادر تخصصی مربوط به انتقال) عضو
7 يك نفر با معرفي شركت‌هاي برق منطقه‌اي (از بخش بهره‌برداري) * عضو
8 یک نفر از شرکت‌های توزیع (از بخش بهره‌برداری) * عضو
9 يك نفر با معرفي شركت‌هاي بهره‌بردار نيروگاه خصوصی * عضو
10 دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه يا خبرگان صنعت برق در حوزه بهره‌برداري عضو
11 عضو