کمیته‌ی توزیع

درباره‌ی کمیته‌ی توزیع

در ویرایش دوم ضوابط اجرایی کمیته‌ی توزیع شورای پایایی شبکه‌ی برق کشور (1392) چنین آمده است:

ا‌هداف

اهداف تشكيل كميته توزیع عبارت است از:
 • سامان‌دهي نظام های برنامه‌ريزي و توسعه شبكه های توزیع برق كشور و معيارهاي ذيربط؛
 • سامان دهی بهره برداری شبكه های توزیع برق كشور و معيارهاي ذيربط؛
 • تدوين و اجراي معيارهاي يكپارچه براي بهبود عملكرد شبكه های توزیع برق كشور؛
 • سامان‌دهي فعاليت‌هاي ظرفيت‌سازي و فناوري اطلاعات در حوزه‌ي توزیع برق کشور.

وظايف كميته

کميته توزیع پشتيباني‌كننده‌ي اهداف و مأموريت‌هاي شورا در خصوص هماهنگي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي پايدار شبكه برق كشور است. از جمله وظايف اين كميته، موارد ذيل مي‌باشد:
 • نظارت بر تدوین و بازنگری نظام نامه ها، استانداردها و دستورالعمل های پایایی در شبکه های توزیع؛
 • ايجاد فضايي براي تعامل آرا و انديشه‌هاي مختلف در خصوص ارتقاء و ارزيابي پایایی شبكه های توزیع؛
 • اجراي فرآيند تدوين، بازنگري و يا فسخ اعتبار استانداردها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با توزیع بر اساس دستورالعمل تدوين استانداردهاي پايايي؛
 • تدوين، نظارت بر اجرا و بازنگری اسناد مرتبط با سطح قابل قبول، سنجش و حصول اطمينان از حفظ پایایی شبكه های توزیع در سطح قابل قبول؛
 • تدوین نقشه راه در خصوص هوشمند سازی شبکه های توزیع، به کارگیری تولید پراکنده و شبکه های توزیع فعال با حفظ پایایی در سطح قابل قبول؛
 • تدوین نقشه راه تجدید ساختار شبکه های توزیع با حفظ پایایی در سطح قابل قبول؛
 • تدوين برنامه‌های لازم برای تأمین پایایی در شبکه های توزیع در راستای به روز رسانی نقشه‌ راه غلتان فعالیت های شورای پایایی؛
 • بررسي و تحليل
 • گزارش‌هاي پايايي شبكه های توزیع برق کشور (دوره‌اي و موردي)؛
 • گزارش‌هاي برنامه‌هاي توسعه کوتاه مدت، ميان‌مدت و بلندمدت شبکه های توزیع؛
 • گزارش‌هاي ويژه
 • بررسي ارزيابي‌هاي دوره‌اي (کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت) از پایایی شبكه های توزیع؛
 • تعيين معيارهاي سنجش پايايي و ارزيابي مقايسه‌اي شرکت های توزیع؛
 • همكاري در ايجاد و فعال‌سازي نظام آموزش مداوم نيروي انساني در شبکه های توزیع؛
 • معرفي مشاغل مرتبط با توزیع، پـيش‌بيني سازوكار صدور پروانه‌هاي صلاحيت حرفه‌اي براساس آموزش‌هاي مربوطه و برگزاري دوره‌هاي آموزشي؛
 • کمک به ایجاد و مدیریت پایگاه دانش مرتبط با پایایی در شبکه های توزیع.

ساختار

 رئيس و نايب رئيس: رئيس كميته از اعضاي شورا مي‌باشد. در ابتداي هر دوره، اعضاي كميته يك نفر را از بين خود به ‌عنوان نايب رئيس انتخاب مي‌كنند تا در غياب رئيس، اداره جلسات را عهده‌دار شود. رئيس کمیته وظايف ذيل را بر عهده دارد:
 • اداره و مديريت جلسات؛
 • اجراي ضوابط اجرايي كميته؛
 • پیگیری و تلاش در جهت تحقق وظايف كميته.
تبصره1: در صورت استعفاي رئيس کمیته و تا انتخاب رئيس جديد، نايب رئيس به عنوان رئيس موقت منصوب مي‌شود.


 اعضا: تركيب اعضاي كميته به شرح ذيل مي‌باشد:
  

رديف سازمان سمت در كميته
1 يك نفر از اعضاي شوراي پايايي شبكه برق كشور رئيس و عضو
2 یک نفر با معرفی دفتر راهبری و نظارت بر امور برق وزارت نیرو عضو و دبیر
3 یک نفر با معرفی معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير (یا مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مربوط به توزیع) عضو
4 یک نفر با معرفی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران عضو
5 یک نفر با معرفی مدیر عامل شرکت توانیر (از بخش فوق توزیع) عضو
6 دو نفر با معرفي شركت‌هاي توزيع * عضو
7 عضو
8 دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه يا خبرگان صنعت برق در حوزه توزیع عضو
9 عضو