اخبار شوراها

اخبار شوراهای پایایی منطقه‌ای

1394/11/05
اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در سالن کنفرانس این شرکت برگزارشد .

1394/02/17

با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت های صنعت برق آذربایجان اولین جلسه شورای پایایی منطقه ای برق آذربایجان برگزار شد