آشنایی

آشنایی با شوراهای پایایی منطقه‌ای

 در راستاي توسعه فرهنگ تأمین و حفظ پایايی شبکه برق كشور و اجراي هر چه بهتر وظايف و مسئوليت‌هاي شورا، شوراهاي پايايي منطقه‌اي در چارچوب وظايف و اختيارات شورا در محدوده شرکت‌های برق منطقه‌ای تشکیل مي­گردد.
مسؤوليت‌ها، وظايف و اختيارات این شوراها بر اساس «آیین‌نامه اجرایی شوراهاي پايايي منطقه‌اي شبکه برق» که به تصویب شورا رسیده است می‌باشد.

1-وظايف و ماموريت‌ها

در راستای بهبود مستمر نظام مديريت پايايي برق كشور و به استناد بند 1 نظام نامه شورای پایایی شبکه برق کشور، شوراهاي پایایی منطقه‌اي وظایف زير را بر عهده دارند:
 • همکاری با شورای پایایی شبکه برق کشور در راستای انجام ماموریت‌های این شورا در سطح مناطق؛
 •  
 • نظارت بر حسن اجرای اسناد پایایی در سطح مناطق؛
 •  
 • ارائه پیشنهاد جهت تهیه و تصویب اسناد پایایی در شورای پایایی شبکه برق کشور و به منظور اجرا در سطح کشور یا در سطح منطقه
 •  
 • تهيه گزارش های ادواری و موردي پايايي از شبكه برق منطقه؛
 •  
 • ارائه گزارش از حوادث عمده شبکه برق منطقه و راهکارهای کاهش احتمال بروز حوادث مشابه؛
 •  
 • توسعه، تكميل و بهبود مستمر اسناد پايايي و افزایش تبعيت از آنها در جهت ايجاد فرهنگ مسؤولیت‌پذیری، انضباط فني و سازماني در سطح منطقه؛
 •  
 • بهبود تعاملات اثرگذاران بر پايايي شبکه‌ برق کشور و ارتقاء سطح هم‌افزايي بین آنها در منطقه؛
 •  
 • بهبود نظام چرخه اطلاعات پايایي و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافيت اطلاعاتي؛
 •  
 • ساماندهي و بروز رساني مديريت دانش در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش پايايي و مهارت اثرگذاران در منطقه

2-اركان شوراي منطقه‌اي

رئيس و نايب رئيس

رئيس شوراي منطقه‌اي مديرعامل شركت برق منطقه‌‌اي ذی‌‌ربط است. در ابتداي هر دوره، اعضاي شورای منطقه‌ای يك نفر را از بين خود به ‌عنوان نايب رئيس انتخاب مي‌كنند تا در غياب رئيس، اداره جلسات را عهده‌دار شود.

اعضا

اعضاي شوراي منطقه‌اي توسط مديرعامل شركت برق منطقه‌اي به دبيرخانه شوراي پايايي شبكه برق كشور معرفي مي‌شوند. حكم عضويت اعضا با امضاي دبير شوراي پايايي شبكه برق كشور خواهد بود. در صورتي كه هر يك از اعضاي شوراي منطقه‌اي از سمت خود استعفا نماید یا به هر دليلي قادر به انجام وظايف خود نباشد، مديرعامل شركت برق منطقه‌اي ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي عضو يااعضاي جديد به دبيرخانه شورای پایایی شبکه برق کشور اقدام مي‌نمايد.

تركيب اعضا

تعداد اعضاي شوراي منطقه‌اي بسته به تعداد شركت‌هاي توزيع موجود در منطقه حداقل 8 و حداکثر 11 نفر است. ترکیب سازمانی و سمت اعضا به شرح زير است:

رديف سمت سازماني سمت در شوراي منطقه‌اي
1 مديرعامل شركت برق منطقه‌اي رئيس و عضو
2 معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌اي دبیر و عضو
3 معاون بهره‌برداري شركت برق منطقه‌اي عضو
4 مدیر دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای عضو
5 يكی از مدیران عامل شركت‌هاي خصوصی توليد نيروي برق در منطقه * عضو
6 يكی از مدیران عامل شركت‌هاي دولتی توليد نيروي برق در منطقه * عضو
7 يك نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌های منطقه و متخصص در امر پایایی عضو
8 (الی 11) مدیر عامل یا یکی از معاونین هر یک از شرکتهای توزیع نیروی برق در منطقه (از هرشركت توزيع يك نفر) عضو